ימי בן המצרים

חורבן
מתוך בניין

ג' סוגי אויבים
שקמו על ישראל

התוכחה
שבהפטרת חזון

ה' דברים שארעו לאבותינו בי'ז בתמוז סדר עניינם ותיקונם

מנהגי ימי בין המצרים קצת מהנהגות הגרב'צ יום היורצייט

אוגר בקיץ בן משכיל מעלת הזריז והפסד העצל- ההכנה בימים אלו

מהות עניין גלות השכינה נוגע לכל אחד בין המצרים

ג' דפורענותא ביאור עניינם ע''פ סדר קריאתם

ג' דפורענות ושבע דנחמה הלימוד בסדר העבודה בעניינם

משמעות החורבן ומה שקבעו כ''ב יום לבין המצרים