סוכה וד' מינים

אם כוונת מצות סוכה לעיכובא, ובדין מצווה הבאה לידך

קצץ את האילן לשם סיכוך, ובדין תעשה ולא מן העשוי

ספקות בדין סוכה תחת סוכה, ובדין ע''ג העגלה, בפסולי סיכוך

תרמה כשרות ד' מינים בעניין מורכב, דקל קנרי ועוד

הדסים מורכבים, ודין נוי בלולב ובשאר מינים, ועניין שביעית

השיעור בהדס ומהיכן נמדד שיעורו, ובדין יבש כמוש

בדין
לכם בד' מינים