שיעורי הלכה

תפילה – הלכה

תשלומים בתפילה
כ"ז אייר

ספירת העומר
י"ט ניסן

תפילה ברשות הרבים
כ' אייר

זמן תפילה
י"ג אייר

סוגיות הקורונה
ו' אייר

הערות לדינא בעניין מצוות קריאת שמע

נסתפק אם אמר מוריד הטל אם מהני כשהזכיר צ' פעם

אם יוצא ידי חובת הבדלה וכדומה כשהוא בבית הכסא

מה ראוי להקדים בדיקת חמץ והדלקת נר חנוכה, או ק''ש דערבית

ספירת העומר

קטן שהגדיל בתוך הספירה אם יכול לספור בברכה

תנאי לעניין ק'ש
תפילה ספירת העומר

שו"ע אורח חיים

סימן א' ס' א
בענייו יתגבר כארי
חק ומשפט א ב

סימן א ס' ב ג להתפלל ולהצטער על החורבן
חק ומשפט ג ד

סימן א ס' ה
בעניין עשרת הדברות
חק ומשפט ה ו

סימן ב ס' א ה
בגדר דין צניעות, וימין תחילה
חק ומשפט ו ז ח

סימן ב ס' ו בעניין כיסוי הראש דיבור בבית הכסא
חק ומשפט ט י

סימן ג ס' א ה בהנהגת בית הכסא לעניין דיבור וצניעות
חק ומשפט י יא

סימן ד
בדין בית הכסא דפרסאי לעניין רוח רעה והירהור בדברי תורה

סימן ג ס' יז
בדין בל תשקצו
חק ומשפט יג

סימן ד
בהלכות נטילת ידיים חק ומשפט יד רוח רעה והמסתעף

סימן ד ס' ט בעניין מיים שנטלו בהם ידיים ועוד מענייני נט''י
חק ומשפט יז' יח' יט' כ

סימן ד ס' יח בדברים שחייבים נטילה ודין נעליים חדשות
חק ומשפט יד כ

סימן ה
בכוונת שמות הקודש וכינויים
חק ומשפט כא

כשהכלל תדיר ושאינו תדיר ומצווה הבאה לידך סותרים
חק ומשפט כג

סימן ו ז
נפנה ולא בירך עד שנתחייב
חק ומשפט כב כג

סימן ח
שיעור טלית
חק ומשפט כד

סימן ח
המשך שיעור טלית והנ'מ בזה לעניין יציאה בשבת
חק ומשפט כד

סימן ח
שיעור טלית, נוסח הברכה
חק ומשפט כד כה כו

סימן ח ס' יא
גדר חיוב ליתן הציצית על בגדו
חק ומשפט כח כט

סימן ח ס' יד פשט טליתו ודעתו לחזור ללובשה לעניין ברכה
חק ומשפט ל לא

המתעטף בטלית לכבוד החילוק בין אתרוג לטלית

סימן ט בגד העשוי מניילון אם פטור מציצית וכן העשוי כרשת
חק ומשפט לב לג

סימן י חשש ד' כנפות,
סימן יא ס"א ניפוץ וטוויה
חק ומשפט לה לו לז לח

סימן יא ס"א
ניפוץ וטוויה בציצית
חק ומשפט לח בימ''ד

סימן יא נידון ניפוץ וטוויה, ובגדר דין עשייה לשמה
חק ומשפט לח לט

סימן יא בעניין לשמה אי אמרינן הוכיח סופו על תחילתו
חק ומשפט לט

סימן יא ס' טו סימן יב
בעניין הציצית
חק ומשפט מא מב

סימן יג
בדין יציאה בשבת בפסולים
חק ומשפט מג

סימן טו בהא דמתירין מבגד לבגד והחלפת הציציות
חק ומשפט מו

סימן יז ס' בדין נשים בציצית ואם מברכות במצוות שהזמ''ג.
חק ומשפט מז מח

בספק מצוה ודאורייתא שחייב לחזור ולקיים אם יברך
חק ומשפט מט

סימן יח ג
זמן ציצית
חק ומשפט נ נא

שבת הלכה

סימן ש'א בעניין ריצה בשבת
והמסתעף

פרטי הלכות
בדיני הוצאה

בדין מכשיר שמיעה ועניין קמע ועוד בעניין הוצאה

בדין שעונים
לענין הוצאה

נילון להצלה מגשמים ולעניין כיסוי אשה בזמן החופה

סימן ש''ב
בעניין ליבון במפת נילון ועוד

שיעור הלכה
שרייתו זהו כיבוסו

שכר שבת הנאה
לעבור איסור דרבנן

שיעור בהלכה בדין עביד איניש ובדין שטרי הדיוטות

כלים חשמליים אם אסורים מדין מוקצה מחמת חסרון כיס

בדין מוקצה מחמת חסרון כיס פלאפון לצורך שעון מעורר

כלי חשמל שנתקלקלו לצורך משחק

גבולות ההיתרים במוקצה לענין שכבר היה בידו

בירור גדרי בורר למעשה וגדר דין תערובת

בדין טוחן לענין למרוח אבוקדו או גבינה קשה

בירור
גדרי לש למעשה

בירור מהו גדר פסיק רישא להלכה

פרטי הלכה
בעניין שבת

פרטי דינים
בדין בורר

פרטי דינים
בדין טוחן

גדרי הלכה
בענין צידה

פרטי הלכה
בענין בישול

בניה וסתירה
בכלים

בענין פתיחת קופסאות ובקבוקים בשבת

המשך בענין פתיחת קופסאות ובקבוקים בשבת

המשך בענין פתיחת קופסאות ובקבוקים בשבת לענין קורע

בגדר הדין ומעשה בענין מכה בפטיש

אי מהני קידוש של מילה לצאת ידי חובת קידוש של שבת

בענין ריצה בשבת, ומה הדין מפני הגשם, ומתעמל

ס' שא'
פרטי הל' בטלטול

עוד בדין טלטול,
כפתורים ועוד

טלטול בענין מעיל ניילון וכן כיסוי לכובע מניילון

קמיע
לענין טלטול

בענין מה מותר לאנשי ביטחון לעשות בשבת

המנער
טלית שחורה

בענין
קיפול טלית בשבת

בענין אם מותר ליטול ידים על סמרטוט

בדין
כיבוס בניילון

בענין שכר שבת לענין השכרת דירות חזנים ובעל תוקע ועוד

בדין ממצוא חפצך על מה מותר לדבר

פרטי דינים בהלכות שבת

המשך פרטי דינים בהלכות שבת

המשך פרטי דינים בהלכות שבת, אמירה לגוי ועוד

פרטים מעשיים בדיני רחיצה בשבת

בענין כיבוס בעדשות מגע,בניילון וכדו'

דין קשר עניבה בשבת והמסתעף

ריסוס בושם
על הגוף ובגדים

שותפות עם גוי בעסק של בניית בתים הפועל גם בשבת

שביעית- הלכה

פרק א
בדין תוספת שביעית

פרק א
הערות על הסדר ממשנה ב

פרק ב
משנה א, ב ,ג

בדין היתר מכירה בהלכה, ובמבט הנכון ע''פ התורה

במה נוהג קדושת שביעית ובדין סחורה באתרוג והמסתעף

דין פסיק רישא ודבר שאינו מתכוון בשביעית

דין מיני בשמים לעניין קדושת שביעית

ריבית הלכה

קנ"ט א'
הלוואה לגוי ועוד

ק"ס ד' ה'
מעכב דמי שכירות

ק"ס ו'
בעניין ריבית מוקדמת ומאוחרת

ק"ס ז'
להנות מהלווה וגדר פרהסיא

ק"ס ט'
גמחי''ם וכדומה לעניין ריבית

ק"ס י'
מלווה בריבית אצל חבירו

קס"א א'
איסור פחות משווה פרוטה

ק"ס י"ח
ריבית דרבנן במעות הקדש

פסח

ברכה על בדיקת חמץ כשרוצה לבדוק בתים הרבה

מה ראוי להקדים בדיקת חמץ או ק"ש דערבית

ביסוד הדין דבדיקת חמץ, ואיך מתקיים נוסח הברכה על ביעור, לענין שליח ועוד

גריל חשמלי
לעניין קרבן פסח וצליית כבד

בחיוב בדיקה בחברה של יהודים שמועסקים יהודים וגויים

בדין תערובת חמץ לענין בל יראה ובל ימצא

זהירות בכשרות המוצרים של פסח, וענין חוזר וניעור

בענין להטביל בחרוסת, ובשיעור הד' כוסות, ועוד בהל' ליל הסדר

תערובת חמץ לפני פסח לענין אכילה

בדיקת חמץ, מכירת חמץ, חיטים שירד עליהם גשמים

הפסק באכילה שתיה דיבור וכדומה בליל הסדר

פסח
מצה ומרור

ענינים בהלכה

שנת תשס"ו - ס"ז

באיסור דבל תשקצו

ענייני ביטול

שלח שושבניות מתנות בשמחות אם חיב להחזיר

בדין מזיק
ובגדר גרמא וגרמי

מה מותר
לדבר בשידוכים

בדיני
בשר וחלב

קול באישה ערווה ,דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם

בעניין העוסק במצווה פטור מן המצווה

מזגן במקום ציבורי

תענית
מאימתי מתחיל החיוב

מה גדר הדיחוי של מצוות כלפי חיוב ת''ת

שנת תשס"ח

בעניין מקרא בלילה אם הוא איסור או עדיפות לתושבע''פ

בדין מיני בשמים לעניין קדושת שביעית

בדין נשיאת כפיים בכהן שהרג את הנפש בשוגג

בדין
לא תחמוד

תדיר
ושאינו תדיר

בדברים שחייבים נטילה
ודין נעליים חדשות

קדושת
מקדש מעט

בדין בית הכסא דפרסאי לעניין רוח רעה והרהור בדברי תורה

בגדר חזקה
לבטל את המקח

ניפוץ וטוויה בציצית לעניין לשמה

אם יש איסור לעקוף תור, אם מותר להשתמש בשל חבירו

חובת הבירור בזמנינו בעניין ייחוס פסולי חיתון וכיו''ב

שנת תשס"ט

מתי מותר לגרש
אפילו מזבח מוריד דמעות

בדין
דברים הטעונים גניזה

בגדר
חילול ה'

בעניין תורה שלמה נתנה ובמנהג לכתוב למנצח וכדומה

בעניין כיבוש עולי מצרים וכיבוש עולי בבל והנ''מ לדינא

בגדר דין ו''נשמרתם'' ומהו נחשב מקום סכנה לעניין זה

בדין דינא דמלכותא בזה הזמן לעניין מיסים וכדומה

גדרי
שוטה

שנת תשע"א

דיני מוחזקות
ונאמנות בכשרות

בדין
אומר דבר בשם אומרו

תוקף תקנות בני העיר, ואיך לנהוג כשאינו מוכן לשלם

אם אמרינן כל דפריש בחלוקת פקדונות שהפקידו בידו

בענין הנטפלים וההטיה בשם ה'

בדין
מעשר כספים

גדרים
בדיני אוהל

בדין מתי הוא זמן החיוב על האדם לישא אישה

האם ניתן ללמד גוי שאביו יהודי תלמוד תורה

מחיקת ה'
במחשב וכדומה

שנת תשע"ב

בגדר חובת קידוש אם הוא מתיר לסעודה או שהוא דין בפנ''ע

גדר ענין איסרו חג

בענין מאכלות אסורות שנפסדה צורתן

בדין תוקף ענין המנהג

בדין מתי צריך או מועיל התרה במנהג

דין תלמידי חכמים וחובת השתתפותם במיסי העיר ובשמירה וכדומה

בדין דלעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייב

ביסוד הדין דשואלים ודורשים קודם החג שלושים יום

שנת תשע"ג - ע"ד

בהלכות נזקי שכנים

בדין חזקה לענין ותן טל ומטר

בדין מעשר כספים ומצוות צדקה

בדין אחד שקרא שני פסוקים והחזירו ס''ת

בדין יציאה בטלית ותפילין

בדין מעליות חשמליות

בגדר אכילה שלא כדרך לענין תרופות ועוד

עוד בענייני מקרר וכלים חשמליים

הדרכה מעשית איך מפרישים תרומות ומעשרות

אם מותר לשאול באיצטגנינות

בענין סימנים סגולות וכדומה, מה מותר ומה אסור

המשך מה מותר ומה אסור לשאול ולנהוג ע''פ הכוכבים

בענין חוזים בכוכבים אסטרולוגיה וכיוצ''ב

שאלה איך להפריש מעשרות במצות חבורה

בדין אם מותר לישראל לעבור איסור קל למנוע איסור חמור

סוכה וד' מינים

אם כוונת מצות סוכה לעיכובא, ובדין מצווה הבאה לידך

קצץ את האילן לשם סיכוך, ובדין תעשה ולא מן העשוי

ספקות בדין סוכה תחת סוכה, ובדין ע''ג העגלה, בפסולי סיכוך

תרמה כשרות ד' מינים בעניין מורכב, דקל קנרי ועוד

הדסים מורכבים, ודין נוי בלולב ובשאר מינים, ועניין שביעית

השיעור בהדס ומהיכן נמדד שיעורו, ובדין יבש כמוש

בדין
לכם בד' מינים

חופה וקידושין

דין זמן נישואין ועוד פרטי הלכות בעניין כתובה

פסולי חיתון ופרטי הלכות חופה

בעניין
חופה וקידושין

נוסח הכתובה
והמסתעף

המשך
עניין נוסח הכתובה

סיום נוסח הכתובה ובגדר השבועה בכתובה

הלכות ימים נוראים

ראש השנה

בענין עונן ומנחש והיאך נוהגים לעשות סימנים בר''ה

במנהגי ראש השנה

פרטי הלכות והנהגות בהל' ראש השנה

פרטי הלכות
בדין תקיעת שופר

הלכות חנוכה

בחיוב נר חנוכה וביסוד דין אכסנאי

פרטי דינים
בהלכות חנוכה

בדין בני ישיבה ואכסנאי לענין נר חנוכה

הלכות ברכות

בהלכה
דברכת זיקים ורעמים

ארבעה החייבים להודות
גדר חיוב ברכת הדרך והגומל

בספק מצווה או חיוב דאורייתא שחייב לחזור ולקיים אם יברך

דיני
קדימה בברכות

האם ברכת בורא פרי הגפן בקידוש היא ברכת הנהנין או ברכת המצוות

בדין הפסק ושינוי מקום לענין ברכה

סדר הפרשת תרומות ומעשרות למעשה

גדרים בהלכות זימון מתי נחשב לצירוף ועוד

במיני מזונות איך משערין, ודין תה ועוגה לעניין עיקר וטפל